SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest 
ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera 
przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie 
Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których 
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz 
narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest 
Monika Bensebaini prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy F.H.U MONIKA BENSEBAINI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania 
działalności i adres do doręczeń: ul. Rzgowska 52/29,  93-172  Łódź  NIP: 729 201 90 03, REGON: 472951385  adres poczty elektronicznej: sklep@madam-zaira.pl – zwana dalej „Administratorem” 
i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane 
z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta 
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie 
w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu 
Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania 
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem 
możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem 
umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana 
do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany 
jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki 
ustawowe Administratora
 – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania 
danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych)
i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane 
przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez 
niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem 
celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne 
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej 
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 
oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, 
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator 
stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, 
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające 
się dużą literą (np. SprzedawcaSklep InternetowyUsługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie 
z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.


2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, 
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia 
co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania 
danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane 
w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych 
przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. każdorazowo cel, podstawa, okres oraz zakres odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez 
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. 
Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór 
osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane 
w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu 
przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, 
na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODODane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ewidencji przychodów Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODODane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów 
Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. 
dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie 
z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi 
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich 
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko 
w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, 
to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane 
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie 
Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator 
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi 
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy 
Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, 
który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator 
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności 
w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej 
przez Klienta.

4.3.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie 
Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia 
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe 
płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności 
realizowanej przez Klienta.

4.3.4. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie 
opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu 
podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym 
na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu 
ankiet opiniujących.

4.3.5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz 
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym 
Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych
(w szczególności 
dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty 
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej 
Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy 
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego 
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi 
wsparcie księgowe, prawne lub doradcze
(w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub 
firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego 
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, 
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o 
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając 
to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego 
profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego,
ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia 
Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem 
korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie 
jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który 
może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków 
w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje 
swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych 
warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania 
danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, 
przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej 
historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez 
Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub 
w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki 
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez 
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) 
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są 
przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym 
w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych 
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony 
interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku 
nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane 
na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, 
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można 
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną 
na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.


7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane 
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku 
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia 
korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię 
ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  •  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje 
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies 
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć 
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku
jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym 
może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie
Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być 
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy 
odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich 
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale 
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome 
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal 
Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane 
przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, 
które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie 
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących 
(danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając 
z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania 
odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, 
informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane 
geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics 
informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek 
do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.  Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez 
firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga 
Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep
internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela 
Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: 
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim 
koncie na portalu Facebook.com:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

7.11. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi firmy SARE(SARE S.A. 44-200 Rybnik, ul. Rabciborska 35a ul. ).
Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Pomaga też w rozysłaniu wiadomości marketingowy do uzytkowników którzy wyrazili na to zgodę.

7.12. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi firmy RTB House (RTB House S.A. Złota 61/101 00-819 Warszawa ). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

7.13. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi firmyOptimise Media Group (Optimise Media Group. 47-49 Colegate, Norwich, NR3 1DD, and Direct Content Limited, of Seymour House, Norwich, NR3 1DJ, UK).
Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

7.14. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi firmy QuarticOn S.A.  (Al. Jerozolimskie 123A ).
Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane produkty w przeznaczonych do tego elementantach sklepu interentowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia 
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności 
dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.